[email protected]
Hämeentie 155 C 53, 00560 HELSINKI

Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerrotaan Kanta-Helsingin Tilitoimisto Oy:n henkilötietojen käsittelystä. Tätä selostetta voidaan täydentää tai muokata tarvittaessa.
Henkilötietojen lisäksi Kanta-Helsingin Tilitoimisto Oy käsittelee myös yritystietoja. Yritystiedot eivät kuulu henkilötietoja koskevan tietosuojalainsäädännön piiriin, mutta niidenkin käsittelystä kerrotaan tässä selosteessa.

Rekisterin nimi: KHT-asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: 
Kanta-Helsingin Tilitoimisto Oy
Y-tunnus: 2341099-3
Osoite: Hämeentie 155 C3, 00560 Helsinki
Yhteyshenkilö: Mikko Korhonen
Puhelin: 045 8500 811
Sähköposti: [email protected]

Rekisteröidyt
Asiakasrekisteri voi sisältää tietoa luonnollisista henkilöistä, yrityksistä, yhdistyksistä ja muista yhteisöistä. Luonnollisten henkilöiden osalta noudatetaan ajantasaista lainsäädäntöä (Suomen henkilötietolaki ja EU:n tietosuoja-asetus). 

Henkilötietoja käsitellään edellä mainittujen lakien mukaisesti olipa henkilö suoraan tilitoimiston asiakas tai jos henkilötietoja käsitellään välillisesti asiakasyrityksen kautta.

Tietojen käsittelyn peruste
Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelylle voi olla henkilön itsensä antama suostumus, esimerkiksi yhteydenoton kautta. Henkilön tietoja voidaan käsitellä jos tämä on asiakassuhteessa Kanta-Helsingin Tilitoimiston kanssa tai jos tämä henkilö on asiakkaana olevan yrityksen yhteyshenkilö, osakas, omistaja, edustaja tai edunsaaja (esim. palkansaaja).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimittaa niitä palveluita, jotka on määritelty Kanta-Helsingin Tilitoimisto Oy:n ja asiakkaan välisessä toimeksiantosopimuksessa. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi palkanmaksu, kirjanpito ja veroasioiden käsittely. Henkilötietoja ei käytetä markkinointiviestintään.

Tietolähteet
Henkilötietoja voidaan saada rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tämän ottaessa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse, tämän sivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai muulla tavoin. Henkilötietoja voidaan saada myös asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön edustajalta tai julkisista, viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä.

Käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa seuraavia henkilö- ja yritystietoja:

-Nimi
-Henkilötunnus
-Kansallisuus
-Y-tunnus
-Postiosoite, -numero ja -toimipaikka
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Asema yrityksessä tai yhteisössä
-Toimivaltuudet yrityksessä tai yhteisössä
-Rahanpesulain mukaiset tunnistamiseen ja toiminnan arviointiin liittyvät tiedot
-Henkilön edustama yritys
-Kirjautumistunnus ja salasana (KHT Lokero -palvelu)

Kanta-Helsingin Tilitoimisto Oy voi käsitellä myös muita henkilötietoja toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Näissä tapauksessa rekisterinpitäjä on toimeksiantosopimuksen tehnyt yritys tai yhteisö ja Kanta-Helsingin Tilitoimisto Oy tietojen käsittelijä.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille jos näillä on lakiin perustuva oikeus niitä vaatia. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa perintäyhtiölle viivästyneiden saatavien perimiseksi. Tietoja ei luovuteta EU-/EEA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus

Sähköisissä järjestelmissä käsiteltävät tiedot on suojattu yksilöllisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä digitaalisin lisäsuojauksin. Paperiset tiedot säilytetään huolellisesti lukitussa tilassa. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä yrityksen työntekijöillä/alihankkijoilla, joilla on siihen peruste työtehtävänsä suorittamiseksi. Alihankkijat allekirjoittavat salassapitosopimuksen ja sopimuksen henkilötietojen turvallisesta käsittelystä

Tietojen säilytys
Asiakassuhteeseen perustuvat henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista. Näitä tietoja voidaan säilyttää myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin kauan kuin se on tarpeellista mahdollisten reklamaatioiden, vaatimusten, kanteiden tai muiden sopimussuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseksi. Jos muuta perustetta ei ole, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan viimeistään 30 päivän kuluessa tämän esittämästä poistopyynnöstä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lainmukainen oikeus saada tietää mitä henkilötietoja hänestä käsitellään ja halutessaan saada kopio tiedoista. Rekisteröity on myös oikeutettu pyytämään virheellisten tietojensa korjausta tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista rekisteristä olettaen, että niitä ei enää tarvita siihen käyttötarkoitukseen johon ne on kerätty tai tietojen käsittelylle ei ole muuta perustetta. Tarkastelu-, oikaisu- ja poistopyynnöissä tulee olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.

Verkkosivuston evästeet
Tällä verkkosivustolla ei käytetä analytiikka- ja markkinointievästeitä. Mahdolliset evästeet ovat sivuston julkaisujärjestelmän evästeitä, joita sivusto vaatii toimiakseen oikein.